I print at dasalin mo ito araw-araw

Ito ay mabisang dasal para mabilis na pag-unlad ng ating pamumuhay magtiwala ka at humiling ng taimtim tiyak na ito ay mangyayari.

Narito ang dasal.

Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga diyos. Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. PINAKASAKDAL AT PINAKABANAL na nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na si JESUKRISTO ang may ari ng walang kapantay, walang katapat, kataka-taka kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagila-gilalas, kagulat-gulat, ka gimbal-gimbal, at ka kila-kilabot na Nakapangyarihan ng dahil dito ay nilikha niya ang lang it at lupa at lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Kaya si JESUKRISTO ang aking tagapagligtas, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi. Dahil sa kanya ang kamatayan ay walang bisa, sapagkat siya ang buhay na walang hangan.

Amen Amen Amen.

Pagkatapos ay usalin ang inyong mga kahilingan. Dasalin ito kada araw ng kahit anung oras Magtiwala at humiling ng mula sa kaibuturan ng iyong puso.