Gawin ito at susuwertehin ang iyong wallet

Narito ang ilang mga im­pormasyon tungkol sa ma­su­werteng wallet:

1. Itago muna ang wallet na isasama sa es­pesyal na per­sonal na ga­mit nang mga tatlong araw saka ito kunin at gamitin.

2. Maglagay sa wallet ng tulad ng mga sumu­sunod: Larawan ng sina­sambang Di­yos ng may-ari. Puwede ring simbolo ng kanyang kiniki­lalang God.

3. Larawan ng mga ta­ong kanyang inspirasyon sa buhay.

4. Kumuha ng kapira­song bahagi ng lumang wal­let at ilagay sa bagong wallet.

5. Maglagay ng coins sa wallet.

6. Hindi dapat mag­tagal sa wallet  ang mga resibong binayaran.

7. Ang ulo sa papel na pera ay dapat nakaayos sa loob malapit sa katawan ng tao kapag bubuksan ang wal­let.

8. Inaayos ang mga pe­rang papel na ang mga ulo ay nasa isang lugar.

9. Isara agad ang wallet pagkatapos magbayad.

10. Bawal ibaba sa  mesa o silya ang wallet.

11. Ingatang ‘wag ma­basa ng anumang likido ang wallet dahil nababa­wasan nito ang suwerte kapag na­ba­basa ang pitaka. Agad itong patuyuin o punasan at ipagpag sa hangin.

12. Huwag ipahaha­wak sa iba ang wallet kahit sa mga mahal sa buhay. Kung mag­pipilit silang hawakan ito, da­pat ipag­pag agad.

13. Hangga’t maaari, hindi rin dapat  ipinakikita sa iba ang loob ng wallet.

14. Hindi inirereko­men­dang maglagay ng sob­rang maraming pera sa wallet na  makikita itong pu­­tok na pu­tok dahil sa kapal ng la­man.

15. Sa kasalukuyan, ma­­rami na ang nagpapatu­nay na ang dahong laurel ay pam­pasuwerte sa wallet.