Ang hindi magandang dulot ng palagiang pagsusuot ng face mask

Sa panahon ngayon ay hindi safe para sa atin ang walang suot na mask sa tuwing tayo ay aalis o lumabas ng ating mga tahanan. Bukod pa dito ay required talaga ang pagsusuot nito para na din sa ating sariling pakapakanan.

Pero alam ba ninyo ayon sa pag-aaral ay mayroong hindi magandang dulot ang paligiang pagsusuot nito? Narito at ating alamin.

1 Humihina ang pagdaloy ng dugo sa ating mga katawan.

2. Humihina ang enerhiya sa pagtakbo papunta sa ating mga utak.

3. Minsan pa ay nakakaramdam ka ng panghihina na maaring maging sanhi ng pagkakasakit dahil sa hirap kang makahinga.

Kaya dapat tanggalin ito kapag ikaw ay nag-iisa lamang at wala namang ibang tao sa iyong paligid. Wag gumamit ng mask kung kayo naman ay nasa loob lamang ng inyong mga tahanan, at alam mong safe ka kahit dika maglagay nito. Hanggat maaari ay bawasan ang pagsusuot ng mask wag mag suot kung hindi naman talaga kailangan